XII Jornades 0-12. És possible fer una escola i una educació diferent?

Divendres, 1 de juliol, a les 9h.

Casa de la Convalescència, Hospital de Sant Pau de Barcelona

Segona part de les jor­na­des ini­ci­a­des el 2 d’abril.

Final­ment, tot canvi i millora pro­fund i radi­cal, fet en el sen­tit d’anar al fons dels pro­ble­mes, reque­reix d’unes con­di­ci­ons que el faci­li­tin, que cal con­cre­tar. Per això pro­po­sem (3) fer pro­pos­tes de tre­ball i acció adre­ça­des als pro­fes­si­o­nals, les comu­ni­tats edu­ca­ti­ves i les esco­les públi­ques, a la vegada que ins­tem a les admi­nis­tra­ci­ons a apli­car mesu­res de govern que faci­li­tin i esti­mu­lin aques­tes noves pràc­ti­ques.

Deixa un comentari

Si creus que amb la renovació pedagògica millorem l’educació; associa’t amb nosaltres!

Dona't d'alta al nostre butlletí de notícies i t'enviarem les novetats de l'Associació.

Cisterna, 39, baixos dreta
08221 Terrassa
am.alexandre.gali@gmail.com
Tel: 650301532