Cobrament juliol

INFORMACIÓ PEL COBRAMENT DEL MES DE JULIOL 2021 (PROFESSORAT SUBSTITUT)

Resolució de 16 de juliol de 2020, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-21.

TOTES LES ACTIVITATS DE LA NOSTRA ESCOLA D’ESTIU ESTAN RECONEGUDES PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I SÓN VÀLIDES TANT PER COBRAR EL MÉS DE JULIOL COM PER ACTIVAR PERFILS, SI S’ESCAU. 

Resum dels requisits per poder tenir un nomenament al juliol d’aquest curs:

  1. Haver prestat sis o més mesos de serveis com a substituts fins al 30 de juny de 2021, en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Educació
  2. Cal haver treballat, com a mínim 1 dia, durant els mesos d’abril, maig o juny de 2021.
  3. Les persones que l’1 de juliol estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment, i les que estiguin percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal per l’INSS, ja sigui per haver superat els 12 mesos de malaltia o per haver finalitzat el darrer nomenament en situació de baixa per incapacitat temporal i seguir cobrant de l’INSS, no podran ser nomenades.
  4. La dedicació del nomenament serà la que correspongui al major nombre de dies dels nomenaments que hagi tingut durant el 2020-2021. Si hi ha dues dedicacions amb el mateix nombre de dies, el nomenament de juliol tindrà la dedicació major.
  5. El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats de formació que formen part del Pla de formació permanent del Departament d’Educació o en les reconegudes a l’empara de l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari, tret que es participi de forma efectiva amb la realització d’alguna prova, en una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents.
  6. Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores, i en total s’han d’acreditar 30 hores de formació (tots els nostres cursos són de 30h).
  7. Cal presentar el document acreditatiu de la realització de la formació als serveis territorials o, si s’escau, al Consorci d’Educació de Barcelona abans del 31 d’octubre de 2021. Si no s’acredita abans del 31 d’octubre de 2021 la formació rebuda durant el mes de juliol de 2021, l’import líquid percebut en la nòmina de juliol tindrà el caràcter d’haver percebut indegudament i, consegüentment, s’emetran les corresponents cartes de reintegrament d’havers per tal que es retorni per mitjà de l’ingrés en el compte restringit del Departament d’Educació.
  8. Les persones que hagin participat de forma efectiva en el procés selectiu per accedir a cossos docents de Catalunya no han d’acreditar res en aquest mateix termini, perquè es fa la comprovació d’ofici. Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes han d’acreditar documentalment la participació efectiva, abans del 31 d’octubre de 2021. En ambdós casos, s’entén per participació efectiva el fet d’haver-se presentat, com a mínim, a una de les proves del procés selectiu.
  9. El nomenament de juliol es té en compte com a temps de serveis prestats a efectes del número de la borsa.

 

Per altres dubtes o consultes adraceu-vos a  eestiuvallesoccidental@gmail.com

Documents

Si creus que amb la renovació pedagògica millorem l’educació; associa’t amb nosaltres!

Dona't d'alta al nostre butlletí de notícies i t'enviarem les novetats de l'Associació.

Cisterna, 39, baixos dreta
08221 Terrassa
am.alexandre.gali@gmail.com
Tel: 650301532