Cobraments de juliol

INFORMACIÓ PEL COBRAMENT DEL MES DE JULIOL 2019 (PROFESSORAT SUBSTITUT)

Resolució de 8 de juliol de 2018, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019.

TOTES LES ACTIVITATS DE LA NOSTRA ESCOLA D’ESTIU, TANT ON-LINE COM PRESENCIALS, ESTAN RECONEGUDES PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I SÓN VÀLIDES TANT PER COBRAR EL MÉS DE JULIOL COM PER ACTIVAR PERFILS, SI S’ESCAU. 

Resum dels requisits per poder tenir un nomenament al juliol d’aquest curs:

1. Haver prestat sis o més mesos de serveis com a substituts fins al 30 de juny de 2019 en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament.

2. Cal haver treballat durant els mesos d’abril, maig o juny de 2019

3. Les persones que l’1 de juliol estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment i les que estiguin percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, ja sigui per haver superat els 12 mesos de malaltia o per haver finalitzat el darrer nomenament en situació de baixa per incapacitat temporal i seguir cobrant per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, no
podran ser nomenades.

4. La dedicació del nomenament serà la que correspongui al major nombre de dies dels nomenaments que hagi tingut durant el 2018-2019. Si hi ha dues dedicacions amb el mateix nombre de dies el nomenament de juliol tindrà la dedicació major.

5. El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats de formació que formen part del Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament o en les reconegudes a l’empara de l’Ordre ENS/248/2012, tret que es participi en una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents. Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores, i en total s’han d’acreditar 30 hores de formació.

6.Cal presentar el document acreditatiu de la realització de la formació als serveis territorials o, si s’escau, al Consorci d’Educació de Barcelona abans del 31 de desembre de 2019.

7. Si no s’acredita abans d’aquesta data la formació rebuda durant el mes de juliol de 2019, l’import líquid percebut en la nòmina de juliol tindrà el caràcter d’haver percebut indegudament i, consegüentment, s’emetran les corresponents cartes de reintegrament d’havers per tal que es retorni per mitjà de l’ingrés en el compte restringit del Departament d’Ensenyament.

Per altres dubtes o consultes adraceu-vos a  eestiuvallesoccidental@gmail.com

Si creus que amb la renovació pedagògica millorem l’educació; associa’t amb nosaltres!

Dona't d'alta al nostre butlletí de notícies i t'enviarem les novetats de l'Associació.

Cisterna, 39, baixos dreta
08221 Terrassa
am.alexandre.gali@gmail.com
Tel: 637 319188